skip to Main Content

09.12.2022 г.: Конкурс за длъжността „Главен експерт „Зелена система“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

14.11.2022 г.: Обява за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, с условие: разполагане на автомат за топли напитки

04.07.2022 г.: Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО-район „Студентски“

10.06.2022 г. СО-район „Студентски“ търси да назначи служител на длъжност „Изпълнител – техник на пункт за управление“

15.03.2022 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

05.01.2022 г. СО – район „Студентски“ търси да назначи: Оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност

13.05.2021 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

09.04.2021 г. Конкурс за длъжност Главен експерт „Устройство на територията“

05.03.2021 г. Район „Студентски“ обявява подбор на обществени възпитатели за 2021 г.

 

Back To Top