skip to Main Content

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Относно прилагане на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (обн. ДВ бр.20 от 9 март 2021 год., изм и доп. ДВ. бр.79 от 21 септември 2021 год.)

Във връзка с допълнителни разяснения, направени от Министерството на образованието и науката,  и писмо на Столична община с изх. № СОА22-ВК08-5441-(1) / 08.04.2022 г.,  Ви информираме за следното :

 

– Изискването детето да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в общинска детска градина следва да се прилага само в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 2 и  3 на Наредбата, а не спрямо записаните в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище деца;

 

– Изискването на чл. 4, ал. 3 на Наредбата е обучението за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група, да фигурира в предмета на сключения договор.

 

– Съгласно чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование, на компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата. Средствата се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец до размера на определения със заповед на министъра на образованието и науката среден месечен размер.

Видно от цитираният текст, условията свързани с изплащането на компенсациите, трябва да са пряко свързани от една страна с извършен реален разход от родителя, и от друга страна – този разход да е пряко свързан с отглеждането и обучението на детето.

Т.е. в дните, когато децата не са посещавали детската градина, извършените разходи не са пряко свързани с отглеждането и обучението им, което следва да се отрази в базата за определяне размера на компенсацията.

 

Във връзка с горното, родителите са длъжни да предоставят служебна бележка за присъствие на детето в частното учебно заведение.

 

Back To Top