skip to Main Content

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, обн.  ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г в сила от 05.08.2022 г., Ви уведомяваме следното:

КОМПЕНСАЦИИ СЕ ДЪЛЖАТ ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТ 1-ВИ СЕПТЕМВРИ ДО приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Родителите, които желаят да получат компенсиране, подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец  (Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 от  ПМС №231 от 01.08.2022г.), което можете да изтеглите от ТУК  по настоящ адрес на детето.

За изплащане на компенсации родителите подават ИСКАНЕ по образец  (Приложение във връзка с чл. 8 ал.1 от ПМС №231 от 01.08.2022г), което можете да изтеглите от ТУК по настоящия адрес на детето. Искането се подава до пето число на месеца следващ месеца, за който се иска компенсиране.

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му едновременно са изпълнени следните условия  на чл. 3, ал. 1,т.1 до т.5,  а именно:

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Към искането се прилагат документите по чл. 5 и 6 удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група или физически лица се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно и не може да бъде повече от размера по чл. 2, ал. 1.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕТЕТО Е ЗАПИСАНО В ЧАСТНА ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ В ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА:

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
 2. Списък документи за прилагане от кандидатстващия: 
 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕТЕТО СЕ ОТГЛЕЖДА, ВЪЗПИТАВА И ОБУЧАВА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 10, АЛ. 1 ИЛИ ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 26 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ:

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
 2. Списък документи за прилагане от кандидатстващия:   
 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен между родителя и физически лица ( физическо лице, страна по договора може да бъде: медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер с професионална квалификация съответно „медицинска сестра“, „акушерка“ „лекарски асистент“ или „фелдшер“ или педагог с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“.)
 • Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията съгласно чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях,за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор с физическо лице – платежно нареждане или разходен касов ордер.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

Документите се подават в районната администрация от 01 СЕПТЕМВРИ 2022 г., ж.к. “Студентски град“, бл. 5, ет. 1 – „Център за информация услуги“ или на електронна поща: rajon@studentski-so.org.

 

Back To Top