skip to Main Content

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Родители, кандидатствали за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на извършените от тях разходи във връзка с отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, чиито заявления не отговарят на условията на ПМС № 231 от 01.08.2022 г., имат постановени писмени откази. Същите са изпратени на посочените в подадените заявления адреси за кореспонденция.

В случай че такива не са получени чрез лицензиран пощенски оператор, същите могат да се предоставят лично в „Центъра за административно обслужване“ на СО-район „Студентски“ с адрес : ж.к. “Студентски град“ бл. 5.

Back To Top