skip to Main Content

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в общински детски градини или училища

Родители, кандидатствали за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на извършените от тях разходи във връзка с отглеждането и обучението на децата им, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, чиито заявления не отговарят на условията на приетата с ПМС № 76 от 05.03.2021 г. Наредба, имат постановени писмени откази. Същите са изпратени на посочените в подадените заявления адреси за кореспонденция.

В случай че такива не са получени чрез лицензиран пощенски оператор, същите могат да се предоставят лично в „Центъра за административно обслужване“ на СО – район „Студентски“ с адрес : ж.к. “Студентски град“ бл. 5.

Back To Top