skip to Main Content

Важно за родители, чиито деца не са приети в детски ясли или яслени групи

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 г. в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влезе в сила от деня на обнародването й.

В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

  • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
  • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
  • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
  • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
  • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

Съгласно § 2., ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби заявленията и исканията за компенсации за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 година.

В тази връзка, до 10.11.2023 година (включително) родителите на деца до 3-годишна възраст (по ПМС 206) ще могат да подават искания за компенсация за м. септември и м. октомври.

Заявления и искания по ПМС 206 за м. юли и август 2023 г. ще се подават на гише, на хартия, тъй като са за изминалата учебна 2022/2023 година.

Уточняваме, че съгласно чл. 6, т. 4 от новата наредба при сключени договори с физически лица се изисква представяне на декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл. 4, ал. 4 за физическото лице, страна по договора (декларация, че лицата са сключили договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца). Декларацията се предоставя еднократно – към първото заявление или искане.

ИСКАНЕ, ВИЖТЕ ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ВИЖТЕ ТУК

Back To Top