skip to Main Content

УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2057 Издаване на удостоверение на родените от майката деца

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

2053 Припознаване на дете

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2016 Издаване на удостоверение за наследници

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2017 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2033 Възстановяване и промяна на име

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.


2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

* Услугата се изпълнява само от районните администрации.


Back To Top