skip to Main Content

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Столична община

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПРОДЪЛЖАВА

Реализирането на проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – Грижа в дома в Столична община, СО – район „Студентски“.

В обхвата на услугата се включват дейности по:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

– превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Продължителността на услугата „Грижа в дома “ е до 31 май 2024 г.

Право за включване в Услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома в Столична община“ – район „Студентски“ имат:

 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване, вкл. и в пандемични условия – обхваща пълнолетни лица над 18 г., които имат затруднения в самообслужването;
 • Лица с увреждания – може и деца, с настоящ адрес на територията на район „Студентски“.

Целта на услугата е да се подпомогнат потребителите в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лицата от целевите групи. Услугите, които може да получава един потребител, следва да се базират на индивидуалните нужди на лицето, като в някои от случаите няма да е необходимо лицето да получава услуга всеки ден, което ще позволи в рамките на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат обслужени повече нуждаещи се лица.

            Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“ подава следните документи по настоящ адрес:

1.Заявление-декларация по образец – можете да намерите ТУК.

2.Декларация за информирано съгласие – можете да намеритеТУК.

3.Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация.

 1. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
 2. Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
 3. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване).

Кандидатите за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) са с определена заплата в размер на 1400 лв. бруто за 8 часов работен ден.

 1. Информация за длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – завършено средно образование.

1.2. Професионален опит – не се изисква.

1.3. Кандидатът да не е осъждан с влязла в сила присъда.

1.4. Да е в добро здравословно и психическо състояние.

 1. Основни задължения и отговорности на длъжността:

2.1. Оказва съдействие на потребителите при извършване на домашно-битови и хигиенни дейности в домашни условия – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.2. Извършва доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.3.Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;  

2.4. Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

3. Място и условия за изпълнение на длъжността:

3.1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Студентски“.

3.2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 12 месеца на пълно или непълно работно време. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда)

3.3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант и ръкавици.

3.4. Карта за градски транспорт.

 1. Документи за кандидатстване

4.1. Заявление по образец – можете да намерите ТУК

4.2. Декларация по образец – можете да намерите ТУК

4.3. Автобиография по образец – можете да намерите ТУК

4.4. Копие на документ за завършено образование, квалификация;

4.5. Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;

Документите могат да се подават лично или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявления-декларации от потребителите и кандидати за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) ще се приемат в деловодството на СО – район „Студентски“ с адрес: ж. к. „Студентски град“, бл. 5 ет. 1, „Център за административно обслужване” от 08.30 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък.

За повече информация:

Ани Тодорова, 02/868 81 44, e-mail: atodorova@studentski.bg

Елена Велева, тел: 0886 94 94 29, e-mail: eveleva@studentski.bg

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“

 

ДОСТАВЧИЦИ

КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ

1.

ВИТОША

Мирела Константинова, моб. тел. 0887 002 877;

ел. поща: v.ivanova@raionvitosha.eu

8.

ОВЧА КУПЕЛ

моб. тел. 0884 80 47 40;

ел. поща: so_ok@ovchakupel.bg

2.

ВЪЗРАЖДАНЕ

Биляна Димитрова, моб. тел. 0887 309 389;

ел. поща: info@so-vazrajdane.bg

9.

 ПАНЧАРЕВО

моб. тел. 088 4196 465 и тел. 088 4193 863;

ел. поща: info@pancharevo.org

3.

ИЗГРЕВ

Е. Митева (гл. диспечер) моб. тел .0882 240 251;

ел. поща: e.miteva@so-izgrev.bg

10.

 СЛАТИНА

тел. 02/97 33 263;

ел. поща: info@so-slatina.org  

4.

КРЕМИКОВЦИ

02/994 54 91 (вътр. 264);

ел. поща: grijavdoma2023_kre@abv.bg

11.

 СРЕДЕЦ

Радка Стаматова

тел. 02/948 43 10; моб. тел. 0887 610 015;

ел. поща: r.stamatova@sredec-sofia.org

5.

ЛОЗЕНЕЦ

моб. тел. 0882 492 680;

ел. поща: zaedno@lozenets.eu

12.

СТУДЕНТСКИ

Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;

ел. поща: eveleva@studentski.bg

Весела Овчарова, моб. тел. 0884204164;

ел. поща: vovcharova@studentski.bg

6.

МЛАДОСТ

Ивона Младенова (диспечер) тел. 02/90 67 657;

ел. поща: i.mladenova@mladost.bg

13.

ТРИАДИЦА

Радка Близнакова, нач. отдел, тел. 02/8054 138;

Илияна Жотева, мл. експерт, тел. 02/8054 141;

ел. поща: socialni_politiki@triaditza.org

7.

ОБОРИЩЕ 

Диана Славкова, тел. 02/815 76 35;

Елена Дамянова, тел. 02/815 76 41;

ел. поща:  oborishte@rayon-oborishte.bg

14.

ДИРЕКЦИЯ „ИХУПП“ на СО

(за останалите 11 района)

Главни диспечери:

Адриана Илова, тел. 02/8035 912 a.ilova@sofia.bg 

Боряна Стоянова, тел. 02/8035 901; b.stoyanova@sofia.bg

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“- РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

Започна предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община и доставчик район „Студентски“.

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.  Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

 • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
 • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“, подава следните документи по настоящ адрес:

1.Заявление-декларация по образец – можете да намерите ТУК.

2.Декларация за информирано съгласие – можете да намеритеТУК.

3. Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация.

 1. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
 2. Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
 3. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване).

Кандидатите за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) са с определена заплата в размер на 1400 лв. бруто.

 1. Информация за длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – завършено средно образование.

1.2. Професионален опит – не се изисква.

1.3. Кандидатът да не е осъждан с влязла в сила присъда.

1.4. Да е в добро здравословно и психическо състояние.

 1. Основни задължения и отговорности на длъжността:

2.1.Оказва съдействие на потребителите при извършване на домашно-битови и хигиенни дейности в домашни условия – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.2. Извършва доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.3.Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения; 

2.4. Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

3.Място и условия за изпълнение на длъжността:

3.1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Студентски“.

3.2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 12 месеца на пълно или непълно работно време. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда)

3.3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант и ръкавици.

3.4. Карта за градски транспорт.

 1. Документи за кандидатстване

4.1. Заявление по образец – можете да намерите ТУК

4.2. Декларация по образец – можете да намерите ТУК

4.3. Автобиография по образец – можете да намерите ТУК

4.4. Копие на документ за завършено образование, квалификация;

4.5. Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;

Документите могат да се подават лично или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявления-декларации от потребителите и кандидати за длъжността „Помощ в дома“

За повече информация :

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“

 

ДОСТАВЧИК – район „Студентски“

 

КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ

1

СТУДЕНТСКИ

Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;

ел. поща: eveleva@studentski.bg

Весела Овчарова, моб. тел. 0884204164;

ел. поща: vovcharova@studentski.bg

Ани Тодорова 02/8688144

ел. поща: atodorova@studentski.bg

 

ПРОЕКТ BG05SFPR00 2-2.001-0120-С01 „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Съфинансирано от ЕС

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: услугата „Грижа в дома“ да бъде предоставена като мобилна интегрирана здравно-социална услуга на територията на Столична община на 1530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – хора с увреждания и възрастни лица в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

 • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
 • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Столична община

ДОСТАВЧИЦИ: Второстепенни разпоредители с бюджетни средства, в т.ч.:

– Район „Витоша“, Район „Възраждане“, Район „Изгрев“, Район „Кремиковци“, Район „Лозенец“, Район „Младост“, Район „Оборище“, Район „Овча купел“, Район „Панчарево“, район „Слатина“, Район „Средец“, Район „Студентски“, Район „Триадица“;

– Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община (за останалите райони).

 

БЮДЖЕТ: 8 021 239,20 лв., в т.ч.: 

Европейско финансиране 5 614 867,44 лв.

Национално съфинасиране 2 406 371,76 лв.

 

НАЧАЛО: предоставяне на услугата по проекта – не по-късно от 1 юни 2023 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 1 юни 2024 г.

 

Повече информация по проекта гражданите могат да получат на посочените по-долу телефони:

 • Район „Студентски“: тел. 0886 94 94 29 и 0889 66 60 44;
 • Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община: тел. 02/8035 901; 02/8035 912.

Започна предоставянето на услугата по Проект „Грижа в дома“ на Столична община

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура за включване в проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – „Грижа в дома в Столична община, СО – район „Студентски“.

В обхвата на услугата се включват дейности по:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

– превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Продължителността на услугата „Грижа в дома “ е 12 месеца (от 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г.)

Право за включване в Услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома в Столична община“ – район „Студентски“ имат:

 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване, вкл. и в пандемични условия – обхваща пълнолетни лица над 18 г., които имат затруднения в самообслужването.
 • Лица с увреждания – може и деца.

Целта на услугата е да се подпомогнат потребителите в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лицата от целевите групи. Услугите, които може да получава един потребител, следва да се базират на индивидуалните нужди на лицето, като в някои от случаите няма да е необходимо лицето да получава услуга всеки ден, което ще позволи в рамките на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат обслужени повече нуждаещи се лица.

            Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“ подава следните документи по настоящ адрес:

1.  Заявление-декларация по образец – можете да намерите ТУК.

2. Декларация за информирано съгласие – можете да намерите ТУК.

3. Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация.

 1. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
 2. Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
 3. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване).

Кандидатите за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) са с определена заплата в размер на 1400 лв. бруто.

 1. Информация за длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – завършено средно образование.

1.2. Професионален опит – не се изисква.

1.3. Кандидатът да не е осъждан с влязла в сила присъда.

1.4. Да е в добро здравословно и психическо състояние.

 1. Основни задължения и отговорности на длъжността:

2.1. Оказва съдействие на потребителите при извършване на домашно-битови и хигиенни дейности в домашни условия – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.2. Извършва доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.3. Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;  

2.4. Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

3. Място и условия за изпълнение на длъжността:

3.1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Студентски“.

3.2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 12 месеца на пълно или непълно работно време. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда)

3.3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант и ръкавици.

3.4. Карта за градски транспорт.

 1. Документи за кандидатстване

4.1. Заявление по образец – можете да намерите ТУК

4.2. Декларация по образец – можете да намерите ТУК

4.3. Автобиография по образец – можете да намерите ТУК

4.4. Копие на документ за завършено образование, квалификация;

4.5. Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;

Документите могат да се подават лично или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявления-декларации от потребителите и кандидати за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) ще се приемат в деловодството на СО – район „Студентски“ с адрес: ж. к. „Студентски град“, бл. 5 ет. 1, „Център за административно обслужване” от 08.30 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък.

За повече информация:

Ани Тодорова, 02/868 81 44, e-mail: atodorova@studentski.bg

Елена Велева, тел: 0886 94 94 29, e-mail: eveleva@studentski.bg

Back To Top