skip to Main Content

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура за включване в проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – „Грижа в дома в Столична община, СО – район „Студентски“.

В обхвата на услугата се включват дейности по:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

– превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Продължителността на услугата „Грижа в дома “ е 12 месеца (от 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г.)

Право за включване в Услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома в Столична община“ – район „Студентски“ имат:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване, вкл. и в пандемични условия – обхваща пълнолетни лица над 18 г., които имат затруднения в самообслужването.
  • Лица с увреждания – може и деца.

Целта на услугата е да се подпомогнат потребителите в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лицата от целевите групи. Услугите, които може да получава един потребител, следва да се базират на индивидуалните нужди на лицето, като в някои от случаите няма да е необходимо лицето да получава услуга всеки ден, което ще позволи в рамките на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат обслужени повече нуждаещи се лица.

            Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“ подава следните документи по настоящ адрес:

1.  Заявление-декларация по образец – можете да намерите ТУК.

2. Декларация за информирано съгласие – можете да намерите ТУК.

3. Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация.

  1. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
  2. Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
  3. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване).

Кандидатите за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) са с определена заплата в размер на 1400 лв. бруто.

  1. Информация за длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – завършено средно образование.

1.2. Професионален опит – не се изисква.

1.3. Кандидатът да не е осъждан с влязла в сила присъда.

1.4. Да е в добро здравословно и психическо състояние.

  1. Основни задължения и отговорности на длъжността:

2.1. Оказва съдействие на потребителите при извършване на домашно-битови и хигиенни дейности в домашни условия – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.2. Извършва доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.3. Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;  

2.4. Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

3. Място и условия за изпълнение на длъжността:

3.1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Студентски“.

3.2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 12 месеца на пълно или непълно работно време. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда)

3.3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант и ръкавици.

3.4. Карта за градски транспорт.

  1. Документи за кандидатстване

4.1. Заявление по образец – можете да намерите ТУК

4.2. Декларация по образец – можете да намерите ТУК

4.3. Автобиография по образец – можете да намерите ТУК

4.4. Копие на документ за завършено образование, квалификация;

4.5. Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;

Документите могат да се подават лично или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявления-декларации от потребителите и кандидати за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) ще се приемат в деловодството на СО – район „Студентски“ с адрес: ж. к. „Студентски град“, бл. 5 ет. 1, „Център за административно обслужване” от 08.30 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък.

За повече информация:

Ани Тодорова, 02/868 81 44, e-mail: atodorova@studentski.bg

Елена Велева, тел: 0886 94 94 29, e-mail: eveleva@studentski.bg

Back To Top