skip to Main Content

ДГ „Слънчице“ реализира проект на тема „Иновации за изграждане на ценности в ранна детска възраст“

През изминалата година и половина ДГ № 79 „Слънчице“ – гр. София реализира проект по програма Erasmus + на тема „Иновации за изграждане на ценности в ранна детска възраст“. Стойността на проекта бе 8875 Euro.

Основната цел на проекта бе осигуряване на среда, в която децата да израстват креативни, умни и щастливи, да се научат да мислят, да решават проблеми, да изразяват свободно себе си, а учителите да бъдат в състояние да им предоставят положителна и благоприятна среда за учене, с адекватни на времето методи и технологии, в която да поставят основите на здрава ценностна система у децата като ключ към бъдещето.

Педагозите от ДГ № 79 определят своята мисия с подготовката на децата за бъдещо успешно реализиране в живота, като формират знания, умения и нагласи, които ще им помагат да постигнат личностна реализация на по- късен етап, да намират работа и да участват в живота на обществото. Те се позовават на факта, че възпитават деца, които ще трябва да се разбират помежду си, които ще могат да бъдат членове на общности и общества. Учителите са мотивирани да повишават своите компетенции, да търсят и прилагат нови методологии, които осигуряват по- динамична и активна атмосфера в занималнята, да бъдат квалифицирани в области, които им позволяват да въвеждат иновации и да проявяват новаторство.

В течение на проекта бяха реализирани редица дейности за достигане целите на проекта. Педагогическият екип задълбочи познанията си в сферата на Европейските ценности, обединяващи значително мнозинство европейски жители и служещо за основа на тяхната идентичност.

Учителите се запознаха с образователните системи и учебните програми за предучилищна възраст на някои европейски страни. Реализираха редица открити практики за обмяна на опит между екипа и обогатяване на методологичния им апарат.

В рамките на проекта част от екипа на детската градина участва в 7-дневен структуриран курс на тема: „Иновативно предучилищно образование и ценностно обучение“, проведено от Dermen Center – Истанбул, Турция. Курсът бе проведен в специализирано Средно училище за детски учители. Учителите получиха теоретична и практическа подготовка за работа с най- новите дигитални технологии. Запознаха с различни видове приложения от типа Augumented reality, изпробваха Green screen технологията, наблюдаваха драма-урок в детска градина и имаха възможност да обменят опит с турски колеги. В панел „Гастрономия“ педагозите от ДГ № 79 се срещнаха с известен турски професор по здравословно хранене, чиито идеи за дидактични игри обогатиха игровия им арсенал, за по- ефективно изграждане на стремеж към здравословен начин на живот като висша ценност.

В рамките на проекта детската градина закупи таблети, чрез които учителите да прилагат на практика иновациите. Те съставиха и свой План за действие за прилагане на иновациите, чрез който дейностите по изграждане на ценности в ранна детска възраст ще продължат като традиционни и след приключване на проекта.

Back To Top