skip to Main Content

Екипът на СО-район „Студентски“ констатира незаконен строеж и издаде предписания

На 20 май т. г. две работни групи  констатираха незаконосъобразни строителни действия, извършени през почивните дни в кв. „Мусагеница“. Извършваните строителни дейности са свързани с полагането на асфалтобетон и премахването на дървесна растителност без необходимите и одобрени строителни книжа. Извършените дейности не са съгласувани със СО- район „Студентски“.

„Целенасочените действия на самоуправство и злонамерено отношение спрямо жизнената среда в СО-район „Студентски“ няма да се толерират“, заяви урбанист Василена Георгиева – началник отдел „Контрол по строителството и инженерна инфраструктура“ при СО- район „Студентски“ – „Правим възможното да се ограничи техният брой и обхват чрез прилагане на цялата строгост на закона, съгласно правомощията ни“.

Работна група в състав:
инж. Арсо Хавальов – главен инженер в СО-район „Студентски“,
урб. Василена Георгиева – началник отд. КСИИЗС в СО-район „Студентски
инж. Божидар Трайчев – гл. експерт в отд. КСИИЗС в СО-район „Студентски“
при извършена проверка на място и по документи установиха следното:

За установените строително-монтажни работи няма налични и одобрени строителни книжа. Положеният асфалтобетон се намира изцяло в имоти частна общинска собственост 68134.1602.6103 и 68134.1602.6022. Наличната в горепосочените имоти дървесна растителност попада изцяло в рамките на положения асфалтобетон, без изграждане на необходимите и изискуеми посадни гнезда с цел нейното съхранение.

Предписание: Незабавно да се премахне положеният асфалтобетон в имоти 68134.1602.6103 и 68134.1602.6022. Територията, засегната от нерегламентирани СМР, да се възстанови и облагороди.

Работна група в състав:
инж. Сергей Господинов – гл. експерт „Зелена система“ в отд. КСИИЗС в СО-район „Студентски“
ланд. арх. Даниела Серафимова – гл. експерт в отд. в КСИИЗС в СО-район „Студентски“
при извършена проверка на място установиха следното:

В границите на горепосочените имоти е извършено кастрене на дървесна растителност. Зелените площи са асфалтирани, при което плътно е покрита кореновата система на съществуващата в имотите растителност без да са оставени посадни места в съответствие с изискванията на нормативната уредба, с което се възпрепятства развитието и съществуването на дърветата. Районната администрация няма данни за издадени разрешителни в съответствие с изискванията на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

Предписание: Да бъде премахнато изпълненото асфалтиране и да бъдат възстановени зелените площи, като се извършат всички необходими благоустройствени мероприятия (доставка на плодородна почва – хумус, наторяване, затревяване и т.н.) и озеленителни дейности, съгласувано с районната администрация.


Констативен протокол РСТ24-КП-71-174/20.05.2024 се издава на основание дадените правомощия по ч. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Констативен протокол РСТ24-КП71-175/20.05.2024 се издава в съответствие на нарушения чл. 35, ал. 1 от НИПОЗССО. Съгласно чл. 58, ал. 1 от същата за всички причинени щети на елементите на зелената система на Столична община извършителят се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.


Издадени констативни протоколи:

20052024_konst_protokol_asfalt_redacted 20052024_konst_protokol_ozelen_redacted
Back To Top