skip to Main Content

Етажна собственост: Как се води домова книга?

Книгата на собствениците е документът, който съдържа информация за отделните обекти в сградата, техните собственици и обитатели. Съставя се от управителя (членовете на управителния съвет) на етажната собственост, като всяко лице, което прави вписване, освен подписа саморъчно, изписва и трите си имена. Документът се създава на основание Чл. 7 от ЗУЕС.

Какво представлява?

Книгата може да е с неподвижни страници (като тетрадка) или да е в папка с перфорация, към която се добавят нови страници, при необходимост от пренос. Подържа се и се съхранява от управителния съвет (управителя). Образец можете да намерите тук.

За всеки самостоятелен обект в сградата се съставя отделна партида по образеца, като обектите се подреждат последователно по възходящ ред на номерацията на входовете и обектите. След изписване на тези страници се прави отбелязване на коя страница на книгата продължава записа за съответния обект и се отделят нови страници, като върху първата от тях се отбелязва, че страницата е продължение за съответен обект.

Във връзка с това следва да се осигурят резервен брой комплекти за допълнително вписване.

Данните по отделните полета се попълват и подържат в актуален вид от управителния съвет (управителя) или друго определено от общото събрание лице.

Кой има достъп до книгата на собствениците?

Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Нов собственик

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата (Чл. 7, ал. 2 от ЗУЕС).

Инструкции

В раздел II, т. 2 се записва само вида на документа – договор, нотариален акт, без други конкретни данни.

По смисъла на този документ ,,домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

След вписването на актуалните данни следва да се постави плътна черта, която да показва, че за обекта е попълнена цялата актуална към съответната дата информация.

В книгата се отбелязват и лицата под 7-годишна възраст като срещу тях се оказва и възрастта им към датата на попълване на данните.

В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Графичният дизайн на образеца на книгата е типов, като е задължително само фигурирането на обособените полета и данните в тях. Образецът и указанията за създаването, съхраняването и поддържането на Книгата на собствениците се издават на основание чл.7, ал. 7 на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече информация:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

 

Back To Top