skip to Main Content

Етажна собственост: Как се води домова книга?

Книгата на собствениците е документът, който съдържа информация за отделните обекти в сградата, техните собственици и обитатели. Съставя се от управителя (членовете на управителния съвет) на етажната собственост, като всяко лице, което прави вписване, освен подписа саморъчно, изписва и трите си имена. Документът се създава на основание Чл. 7 от ЗУЕС.

Какво представлява?

Книгата може да е с неподвижни страници (като тетрадка) или да е в папка с перфорация, към която се добавят нови страници, при необходимост от пренос. Поддържа се и се съхранява от управителния съвет (управителя). Образец можете да намерите тук.

За всеки самостоятелен обект в сградата се съставя отделна партида по образеца, като обектите се подреждат последователно по възходящ ред на номерацията на входовете и обектите. След изписване на тези страници се прави отбелязване на коя страница на книгата продължава записа за съответния обект и се отделят нови страници, като върху първата от тях се отбелязва, че страницата е продължение за съответен обект.

Във връзка с това следва да се осигурят резервен брой комплекти за допълнително вписване.

Данните по отделните полета се попълват и поддържат в актуален вид от управителния съвет (управителя) или друго определено от общото събрание лице.

Кой има достъп до книгата на собствениците?

Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Нов собственик

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на трети лица, да подаде декларация (образец) за вписване в книгата на етажната собственост на данните по ал. 2.

Собственикът или ползвателят е длъжен да подаде декларация до управителния съвет (управителя) в 15-дневен срок за вписване при промяна на обстоятелствата по ал. 2, т. 5 и 6:

  • времето, през което лицата не ползват самостоятелния обект;
  • собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване

Декларацията може да бъде подадена на електронния адрес на управителния съвет (управителя)

Указания за създаване, съхраняване и поддържане на Книга на етажната собственост

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1. Книгата на етажната собственост е документ, който съдържа информация за отделните обекти в сградата, собствениците, ползвателите и обитателите в сграда в режим на етажна собственост. Съставя се от управителя/членовете на управителния съвет на етажната собственост, като данните се вписват по реда на чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Книгата може да е с неподвижни страници (във вид на тетрадка) или да е в папка с перфорация (при пренасяне), към която се добавят нови страници, както и в електронен вариант под формата на електронен документ. Книгата на етажната собственост се поддържа и съхранява от управителния съвет/управителя на етажната собственост за всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.
  2. За всеки самостоятелен обект в сградата се съставя отделна партида по образец, като обектите се подреждат последователно по възходящ ред на номерацията на входовете и обектите. След изписване на тези страници се отбелязва на коя страница на книгата продължава записа за съответния обект и се отделят нови страници, като върху първата от тях се отбелязва, че страницата е продължение за съответен обект. Поради това следва да се осигурят резервен брой комплекти страници за допълнително вписване.
  3. Данните по отделните полета се попълват и поддържат в актуален вид от управителя на етажната собственост/председателя на управителния съвет въз основа на данните, вписани в декларацията, подадена от собственика или ползвателя на самостоятелния обект на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на трети лица. Данните в книгата се обновяват от управителя/председателя на управителния съвет, когато настъпи промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, т. 5 и т. 6 от ЗУЕС. В този случай собственикът или ползвателят подава декларация в 15-дневен срок за тези обстоятелства и се попълва само полето, в което е настъпила промяна.

4.Декларацията може да бъде предадена лично на хартиен носител на управителя/председателя на управителния съвет или му да бъде изпратена по електронен път на неговия електронен адрес.

  1. Данните относно самостоятелния обект, подлежащи на вписване съгласно чл. 7, ал. 3 от ЗУЕС, т. 1-4 се вписват съгласно титула за собственост на съответния собственик/ползвател или съгласно разпределението по реда на чл. 17, ал. 4 от ЗУЕС.
  2. По смисъла на ЗУЕС ,,домакинство” са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.
  3. По смисъла на ЗУЕС ,,ползватели” са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.
  4. По смисъла на ЗУЕС „обитатели” са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в тях на друго правно основание.

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече информация:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top