skip to Main Content

Етажна собственост: Остъкляване на балкон, тераса или лоджия?

Как да процедираме, когато искаме да предприемем остъкляване? За да отговорим на този въпрос е необходимо първо да въведем три понятия – балкон, лоджия и тераса.

  • Балконът е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата (външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена).
  • Лоджията е също такава използваема площ, открита от външната си страна, но включена в общия обем на сградата.
  • Терасата е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.

Оттук нататък отваряме Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), където в Чл. 6, ал. 1, т. 5 е записано, че собствениците са длъжни да не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.

Процедура

За остъкляването на балкон, тераса или лоджия е необходимо решение на общото събрание с обикновено мнозинство (51% от идеалните части), което да одобри намерението на собственика. Съгласно Чл. 151, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии. Но дейностите по остъкляване на тераси не попадат в това изключение. За тях е необходима проектна документация и разрешение за строеж от районната администрация.

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали ще намерите в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече от кампанията:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top