skip to Main Content

Етажна собственост: Пожарна безопасност в блока

Екипът на СО-район „Студентски“ потърси съдействието на пожарникарите в 7-а Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в кв. „Дървеница“ за съставянето на препоръки за пожарна безопасност в етажната собственост.

Представените препоръки са на база изискванията, предявени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 • Не поставяйте материали и оборудване, както и не изграждайте препятствия в коридорите, стълбищата и по другите пътища за евакуация, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.
 • Не поставяйте горими материали по пътищата за евакуация.
 • Не заключвайте (не блокирайте) вратите по пътищата за евакуация в общите части. Поддържайте в изправност механизмите за самозатваряне на димоуплътнените врати, отделящи стълбището от етажите.
 • При наличието на монтирани пожароизвестителна инсталация и/или система за управление на дим и топлина, обслужващи гаражите, същите се поддържат и обслужват ежегодно от оторизирани фирми.
 • При наличието на пожарни кранове в сградата, да се осигури свободен достъп до тях. Пожарните кранове е необходимо да се поддържат и обслужват ежегодно от оторизирани фирми.
 • При наличието на сухотръбие, същото да се поддържа чисто и свободно.
 • Не оставяйте отоплителните и нагревателните уреди без наблюдение, когато работят.
 • Ползвайте само стандартни и изправни отоплителни и електрически уреди. Това е важно условие за осигуряване на Вашата безопасност.
 • Не претоварвайте електрическата инсталация. Изгорелите предпазители /бушони/ заменяйте с нови, стандартни.
 • Изключете електрическите уреди след употребата им, както и при спиране на електрическия ток.
 • Укрепвайте добре димоотводните тръби (кюнците). Почиствайте редовно комините от сажди и веднага ги измазвайте, ако намерете разрушена мазилка.
 • Отоплителните и нагревателни уреди да са на разстояние най-малко на 80 см от горими материали. Не поставяйте до печките, до димоотводните тръби и комините дрехи, вещи, леснозапалими и горими течности, както и други горими материали.
 • Не разпалвайте печките за твърдо гориво с леснозапалими и горими течности!
 • Изхвърляйте сгурията навън на обезопасени места и в негорими съдове.
 • Не съхранявайте леснозапалими течности в домовете си.
 • При ползване на газови печки и уреди строго спазвайте инструкцията за експлоатацията им.
 • Използвайте помещенията по предназначение!
 • Угарките от цигари гасете само в пепелници и не изхвърляйте съдържанието им в кошчетата за смет.
 • Детската игра с огън е опасна. Говорете на децата да не играят с огън и кибрит! Не ги оставяйте сами вкъщи! Кибритът, газта, нафтата и други леснозапалими и горими течности и материали дръжте на недостъпни за тях места! Не им възлагайте работа, свързана с използването на различни огнеизточници! При излети на двора и по домовете не позволявайте те да палят огън!

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали ще намерите в рубриката „Етажна собственост на сайта на районната администрация.

Повече от кампанията:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

 

 

 

Back To Top