skip to Main Content

Етажна собственост: Проблеми с осигуряване на достъп за ремонт и проверка?

Нерядко в етажната собственост се появяват различни проблеми – течове, запушвания на вентилация, проблеми с общи инсталации и др. Всички тези случаи изискват обследване от специалисти.

Собствениците са задължени да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата (Чл. 6, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС).

Съдействие от районната администрация за осигуряване на достъп

При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на собствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района, или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп.

Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.

Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици (Чл. 54а от ЗУЕС).

Когато собственик отказва достъп до обекта си за извършване на описаните в Чл. 6, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС дейности, управителният съвет подава сигнал в районната администрация, като прилага протокол от проведено общото събрание и констативен протокол за установено нарушение.

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали ще намерите в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече от кампанията:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

 

Back To Top