skip to Main Content
Проект за ново общинско училище в Студентски град

Започва строежът на общинско училище до бл. 35 в жк. „Студентски град“

Екипът на СО-район „Студентски“ избра изпълнител по обществената поръчка за строителство на ново основно общинско училище до бл. 35 в жк. „Студентски град“. Новото учебно заведение е за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки.

Кандидати да строят училището бяха дружествата: „Булстрой груп“ ЕООД, „Интерхолд“ ЕООД и „Детска радост“ ДЗЗД. Най-добро ценово предложение е депозирано от „Детска радост“ ДЗЗД, на които районната администрация възложи с договор строителството. Договорът и сроковете по него влизат в сила след осигуряване на финансов ресурс от СО-район „Студентски“.

Изпълнителят следва да проектира и депозира предложение за проект на учебното заведение, проект за премахване на незавършения строеж (бетонова конструкция). Срокът за премахване на стария строеж е 150 дни след одобряване на проекта. След завършване на процесите по събаряне и извозване, в срок от 720 дни времетраене следва да се изпълнят строително-монтажните работи за изграждане на новата сграда на основното училище. Общата цена за всички дейности по проектиране, събаряне, авторски надзор, строителство и оборудване възлиза на 19,6 млн. лв. без ДДС (23,5 млн. лв. с ДДС).

Училището ще се реализира в имот с площ от 4,6 дка, предназначен за изграждане на основно общинско училище и извършване на образователни дейности. Съгласно изработеното от район „Студентски“ задание за проектиране, капацитетът на училището следва да бъде за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. В рамките на целия имот се предвижда училищен двор, обезпечаващ дейности и мерки за благоустрояване и осигуряване на площадки за спортни игри на открито. Предвижда се изграждането на учебен корпус за учебно-възпитателна работа за учениците от различните етапи на обучение, както следва:

  • От първи до четвърти клас – по три паралелки на випуск, всяка паралелка по 22 ученици или общо 264 ученици в 12 паралелки;
  • От пети до седми клас – по три паралелки на випуск, всяка паралелка по 26 ученици или общо 234 ученици в 9 паралелки;
  • Подготвителни класове – три подготвителни класа, всеки по 25 ученици или общо 75 ученици в 3 паралелки;

В училищния двор се предвиждат, съгласно нормативните изисквания, поне следните елементи: Площадки и съоръжения за спорт на открито: футболно игрище с минимални размери 21 м / 42 м, смесени волейболни/баскетболни игрища 17 / 28 м, писта за дълго бягане, площи за тенис маси, фитнес на открито и др. съоръжения. Също така озеленени площи (мин. 20 на сто от площта на имота), алейна мрежа и кътове за отдих (площи за рекреация), които могат да се интегрират с озеленените площи, места за паркиране на МПС и велосипеди, ведно с площите за транспортно-комуникационно обезпечаване на сградата (обслужващи и противопожарни пътища, стопански двор и др.);

Повече информация:

Стъпка напред по пътя за ново училище за 573 ученици в „Студентски град“

„Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за премахване на съществуваща стоманобетонна конструкция на недовършена сграда и за изграждане и оборудване на нова сграда, предназначена за Основно училище с подземен гараж, в УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“, кв. 20б по плана на гр. София, Район Студентски“

Back To Top