skip to Main Content
ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

В предстоящите избори, избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъдат два броя:

► Избирателен  списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г.(чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК);

► Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.(чл. 37 ИК), в който се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват.

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец за всеки вид избор, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2.

За изборите за членове на Европейския парламент искането трябва да е направено при условие, че :

– за българските граждани – да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство);

– за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз – да имат адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство);

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 25 май 2024 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

В писмена форма чрез саморъчно подписани заявления по образец:

►Приложение № 30-ЕП за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК); – бланка 30 -ЕП

​​​► Приложение № 31-НС за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) . – бланка 31-НС

-заявленията за всеки вид избор могат да бъдат подадени от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

– изпратени по факс: 02 988 56 97;

– изпратени по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

2. По електронен път чрез подаване на електронни заявления, като за същите не се изисква електронен подпис:

– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание – 9 юни 2024 г. https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 – на ел. поща psik2024@sofia.bg  – БЛАНКА

30-ЕП

31-НС

Можете да подадете заявления и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51

В случай, че не сте успели да подадете заявления до 25 май 2024 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 3 юни 2024 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/zapovedi  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.


СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024 г.

​​​​​​​На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/   всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index  

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.– до 14 дни преди изборния ден.

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден.

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Заявление 20-НС от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс). Заявление 24-ЕП от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заповед № СОА24-РД09-2883/02.05.2024 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за членове на ЕП на РБ и за народни представители за НС, насрочени за 09.06.2024 г. (Публикувана на 02.05.2024 г.)
Приложение 1


Заповед № СОА24-РД09-2871/02.05.2024 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за членове на ЕП на РБ и за народни представители за НС, насрочени за 09.06.2024 г. (Публикувана на 02.05.2024 г.)


Заповед № СОА24-РД09-2868/30.04.2024 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за членове на ЕП на РБ и за народни представители за НС, насрочени за 09.06.2024 г. (Публикувана на 30.04.2024 г.)

→ Уведомление за провеждане на консултации при кмета на СО-район „Студентски“ за съставите на СИК във връзка с избори за членове на Европейския парламент от Република България и предсрочни избори за Народно събрание, насрочени за 09 юни 2024 г.

→ Избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

→  Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и предсрочни избори за Народно събрание, насрочени за 09 юни 2024 г.

Заповед № СОА24-РД09-2786/19.04.2024 г. на кмета на Столична община за образуване на 1587 избирателни секции на територията Столична община за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за народни представители за Народно събрание – насрочени за 9 юни 2024 г. (Публикувана на 19.04.2024 г.)

Приложения:

►  Указ № 100 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

►  Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg

Back To Top