skip to Main Content

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) от районна избирателна комисия №23 във връзка с прилагане на Изборния кодекс при провеждане на предсроите парламентарни избори, насрочени на 02.04.2023 г., ще се проведе на 29.03.2023 г. (сряда) от 18:00 часа в зала 400 „Аула Максима“ на „Минно-геоложки университет“, находяща се в сградата на лабораторен блок – Минно-геоложки университет с вход от ул. „Иван Багрянов“, на 230 м. пешеходен достъп от Метростанция Г. М. Димитров.

Точна локация на залата можете да видите на следния линк:  https://bit.ly/3eFAD6s.

Информационен портал за избирателите

За пети поредни избори, Столичната община предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.

Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот и точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, както и да направят справка в избирателните списъци.  

Достъпът до приложението може да се осъществи на  адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства. Уеб базираната система предлага удобен интерфейс, лесен за ориентация от потребителя и е достъпен през всички браузъри.

През системата може да се реализира достъп до:

  • Данни относно Заповедта на кмета на Столична община по чл. 8 от Изборния кодекс за граници, обхват, номерация и адреси на избирателните секции;
  • Адреси, обхващащи съответната избирателна секция, за нуждите на функционалност – търсене на избирателна секция;
  • Информация за секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването;
  • Връзка към сайта на ГД  ГРАО за избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., откъдето може да се провери мястото за гласуване;
  • Връзка към Районните избирателни комисии;
  • Връзка към електронните услуги за изборите, Портала на СО и Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите публичност и по-добра информираност.

Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на територията на 23-ти, 24-ти и 25-ти МИР

Заповед на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите на 02.04.2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г.

Приложение 1:  Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 – по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 18 март 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК)    

– подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

– изпратено по факс: 02 988 56 97;

– изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

 – на ел. поща psik2023@sofia.bg  – БЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 18 март 2023 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/election  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ 

 Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Справка за граждани за проверка на номер и адрес на избирателна секция за изборите на 02.04.2023 г.

На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

→ Уведомление за провеждане на консултации при кмета на СО-район „Студентски“ за съставите на СИК във връзка с предсрочни избори за НС 2023

→ Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с провеждане на предсрочни избори за народни представители на 02.04.2023 г. (НС – 2023)

→ Заповед № СОА23-РД09-492/09.02.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 583 (хиляда петстотин осемдесет и три) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 април 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Адреси на избирателните секции

→ Указ № 28 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg

Back To Top