skip to Main Content

Изкопни работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Сграда с обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.6124, УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 24.10.2023 г. до 30.11.2023 г. в работни дни от 08.00 до 14.00 ч. ще бъдат извършвани изкопни работи.

Възложител: „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Back To Top