skip to Main Content

Изменения на Наредбата за обществения ред относно използването на пиротехнически изделия

С приетите от Столичния общински съвет с Решение №45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община бяха въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3. Вижте какви са те. 

„С измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община се забранява използването на открито на пиротехнически средства – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. Новата регламентация влиза в сила от 01.03.2022 г.

Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства. Фойерверки от категория F3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В тези две категории влизат най-общо: пиратки, бомбички, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответното изделие е отбелязана върху опаковката.

Разрешението се издава от районния кмет след подаване на заявление (по образец).

Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:

 • данни за заявителя;
 • категория на фойерверките, които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;
 • дата, час и точно място на използване.

С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дневен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация.

Въвеждаме правилото, че за едно място за едно събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.

Предвиждаме конкретни основания, при които районните кметове да отказват издаването на разрешение за употреба на фойерверки:

 1. когато посоченото в заявлението място за използване попада на територията на междублоково пространство;
 2. когато се предвиждат лоши метеорологични условия;
 3. в случаите, посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно:
  • в близост до леснозапалими материали;
  • в районите на здравни и лечебни заведения;
  • в районите на учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;
  • в закрити помещения (с изключение на фойерверки от категория F1)

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18:00 ч. на 31 декември до 02.00 ч. на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огън и т. нар. „фонтани“ за торта.

            Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:

 • глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;
 • имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.“

Решение №45 от 27.01.2022 г. на Столичния общински съвет, ВИЖТЕ ТУК

Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Заявление

Образец на разрешение

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия

Back To Top