skip to Main Content

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Правилникът за вътрешен ред в етажната собственост е документ, който се изготвя от управителния съвет и/или собственици и се предлага за обсъждане и приемане от общото събрание на етажната собственост съгласно Чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС, в който са разписани правомощията на общото събрание като единствен орган, който приема с мнозинство правилника.

За улеснение на собствениците Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е създало образец на правилник, съдържащ най-базовите и основни положения в организацията и реда на отношенията в етажната собственост. Правилникът за вътрешния ред не може да противоречи на законодателството на Република България. Незаконосъобразни правила в него могат да бъдат отменяни с решение на съда.

Приемане на правилник

Правилникът за вътрешния ред в етажната собственост се приема, изменя и допълва от общото събрание на етажната собственост с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост по време на редовно проведено събрание на собствениците на самостоятелни обекти.

Същност на правилника

Правилникът установява практиките за спазване на вътрешния ред в етажната собственост. Спазването на:

 • часовете за почивка от 14:00 до 16:00 ч.
 • нощната тишина от 22:00 ч. до 08:00 ч.
 • правилата за пожарна безопасност
 • правила за ветеринарномедицински контрол
 • правила за незамърсяване на общите части
 • правилата за експлоатация на технически съоръжения
 • правилата за експлоатация на асансьори
 • правила за почистване на общите части (включително снегопочистване)
 • забрани (складиране на вещи, тупане през прозореца, инсталиране на технически съоръжения по фасади или външни стени, неукрепени сандъци с цветя и др.)
 • действия при аварии
 • и др.
 • Ново (чл. 16, ал. 10) урежда начина на провеждане на смесен режим на работа на общото събрание – присъствено и онлайн.

Установяване на нарушения

Съгласно Чл. 57 от ЗУЕС установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение.

В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели.

Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.

Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.

Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а от ЗУЕС се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече информация:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top