skip to Main Content

Как се изготвя бюджет за етажна собственост: Кой какво трябва да плаща?

ЗУЕС предвижда два типа разходи в етажната собственост – разходи за управление и поддържане и Фонд „Ремонт и обновяване“ (ФРО).

Разходите за управление и поддържане са месечните разходи за всички консумативи и материали, които са свързани с управлението, разходите за електричество, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьорна уредба, възнаграждения на членовете на управителния и контролния съвети, за касиера, както и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.

Фондът „Ремонт и обновяване“ действа като спестовен и набирателен и има предназначение в него да се събират средства за основни и текущи ремонти.

Разпределяне на разходи за управление и поддръжка

Съгласно Чл. 51, ал. 1 управителният съвет може да предвиди разпределянето на разходите спрямо броят живущи във всеки отделен обект с всички произтичащи от това възможности, разписани в Чл. 51 от ЗУЕС.

Пример: нужни 500 лв. на месец при 100 живущи => 500/100 = 5 лв. на месец такса на живущ

С решение на общото събрание, при обикновено мнозинство (по-голямо от 50%), може да се вземе решение разходите за управление и поддръжка да се разпределят като единична такса на апартамент.

Пример: нужни 500 лв. на месец при 40 апартамента => 500/40 = 12,50 лв. такса на апартамент.

Разпределяне на разходи за ФРО

Общото събрание приема размер на ежемесечна такса, дължима от всеки собственик, която се събира във ФРО. Размерът се определя от общото събрание, но не бива да бъде по-малка от 1% от минималната работна заплата в страната (Чл. 50, ал. 2 от ЗУЕС).

Разпределяне на средства за ремонт

Всеки разход за ремонт на общите части, одобрен с решение на общото събрание, е задължение на всеки собственик спрямо неговия процент идеални части.

Съгласно Чл. 38 от Закона за собствеността общи части на всички собственици са: основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

Пример: Етажната собственост трябва да извърши ремонт на покрив на цена 2000 лв. Ап. 5 има процент идеални части от общите части в размер на 1,9% (вписан в нотариалния акт). Неговата част от ремонта се изчислява по формула: 2000/100*1,9 = 38 лв.

Забележка: Когато общият процент идеални части в етажната собственост не е равен на 100, делителят във формулата се заменя с общия сбор на процента идеални части на всички собственици в етажната собственост (входа).

Предлагане на оферти за ремонт

В случаите, при които е належащо извършването на ремонт, управителния съвет (управителя) събира 2 или повече оферти от строителна фирма или специалисти, които се предоставят по време на общото събрание. В компетенцията единствено на събранието е да одобри такава оферта. Касиерът съответно разпределя на всеки собственик съответната сума спрямо неговия процент идеални части. Друг принцип за разпределяне на ремонти няма (Чл. 6, ал. 1, т. 9).

Извършване на ремонт от собственик без решение на общо събрание

Съгласно Чл. 48, ал. 6 от ЗУЕС всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията. Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.

Липса на свикано общо събрание за неотложен ремонт

Съгласно Чл. 49 от ЗУЕС ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение за извършване на неотложен ремонт, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за тези обстоятелствата (Чл. 49, ал. 1 от ЗУЕС).

Кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед в срок до един месец от уведомяването, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта, но не по-късно от три месеца. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.

Когато заповедта не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района в срок до три месеца от изтичане на срока за ремонт. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Въпроси и отговори

Защо трябва да заплатя ремонт на покрива?

Съгласно Чл. 38 от Закона за собствеността покривът е обща част на всички собственици, според Чл. 48, ал. 3 от ЗУЕС всеки собственик е задължен да заплати своя дял в ремонта или обновяването на общите части от сградата според своя процент идеални части.

Как се разпределят вноски за ремонт или за закупуване на нови системи (поливна, видеонаблюдение, домофон)?

Както е описано в Чл. 38 от Закона за собствеността, когато се правят ремонти на общите части, те се разпределят между всички според притежавания от тях процент идеални части от общите части. Всеки собственик притежава някакъв процент от общите части, който не е конкретно парче фасада или парче от покрива. Процентът е изражение на неговия дял от всички общи части.

Инвестицията в нови съоръжения като видеонаблюдение, поливни системи, бариери, домофон, входна врата, асансьорна уредба и др. е ангажимент на абсолютно всички собственици според техния процент идеални части.

Трябва ли да плаща за асансьор живущ на партера?

Всеки собственик е задължен да участва в ремонта и поддръжката на всички общи части, съоръжения и инсталации (Чл. 6, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗУЕС).

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече информация:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top