skip to Main Content

Кой кой е в етажната собственост: Контролен съвет – функции и правомощия

Контролният съвет (контрольор) извършва контрол върху това как управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание. В негова компетенция е да извършва проверка на касата и цялата документация на етажната собственост и да предостави на общото събрание доклад за установените факти. Контрольорът има правото да съставя протоколи за установяване на нарушения.

Избор на контрольор

Контролен съвет (контрольор) се избира с решение на общото събрание за срок две години. Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима. Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея.

По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.

Правомощия на контрольора

Контрольорът контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.

Контрольорът извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея.

Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик, ползвател или обитател при поискване.

Заседания на контролен съвет

Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

Други

Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.

Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали очаквайте в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече информация:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top