skip to Main Content

Компенсиране на разходи за деца, неприети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви , че продължава изпълнението на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г., попр. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022 г., доп. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2022 г., изм. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023 г.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ОТ 1-ВИ СЕПТЕМВРИ 2023 г. ИМАТ:

Родители на деца на възраст от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини ако едновременно са изпълнени следните условия :

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СА:

 1. Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;
 2. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават  ЗАЯВЛЕНИЕ (Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 на  ПМС №231 от 01.08.2022 г.), и ежемесечно ИСКАНЕ (Приложение във връзка с чл. 8, ал. 1 на ПМС №231 от 01.08.2022 г.),  по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето

до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец изтегли ТУК:

ИСКАНЕ  по образец  – изтегли  ТУК

С искането по ал. 1 родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ С ЧАСТНА ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА:

 

 1. Заявление за компенсиране на разходите, извършени от родителите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
 2. Искане към което се прилагат заверени собственоръчно с текст „Вярно с оригинала“:    
 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група; (прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако има настъпили промени)
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 1. Заявление за компенсиране на разходите, извършени от родителите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
 2. Искане към което се прилагат заверени собственоръчно с текст „Вярно с оригинала“:    :    
 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен между родителя и физически лица ( физическо лице, страна по договора може да бъде: медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер с професионална квалификация съответно „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“ или педагог с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“);(прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако има настъпили промени)
 • Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на здравните изисквания от физическото лице, страна по договора, съгласно чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.
 • Диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор с физическо лице – платежно нареждане или разходен касов ордер.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ:

 

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища, определени със заповед № РД09-455/22.02.2023 г. на Министъра на образованието и науката, за периода 01 септември  2023 г. – 31 декември 2023 г. е определена компенсация в размер на 413 лв.

КОМПЕНСАЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ:

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на здравеопазването информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

 • Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването.
 • Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметка в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.
 • Информация за одобрени/отказани разходи, извършени от родителите за отглеждането, възпитанието и обучението на децата, които не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини поради липса на свободни места ще бъде публикувана на сайта на район „Студентски“: studentski.bg до 20-о число на месеца следващ месеците, за които се иска компенсиране.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО: 

се извършва със заповед на кмета, когато:

 • Настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ПМС №231 от 01.08.2022 г..
 • Родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало,

Размерът на средствата за компенсиране на разходите  за месеца, в който изплащането е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

Документите се подават в районната администрация на адрес ж.к. “Студентски град“, бл. 5, ет. 1 – „Център за информация и услуги“ от 8:30 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък или на електронна поща: rajon@studentski-so.org.

 

Back To Top