skip to Main Content

24.03.2023 г.: Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт „Ландшафтна архитектура“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

06.03.2023 г.: Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт „Ландшафтна архитектура“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

17.02.2023 г.: Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт „Ландшафтна архитектура“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“.

Документи за кандидатстване:

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top