skip to Main Content

11.01.2023 г.: Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт „Зелена система“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район Студентски“

29.12.2022 г.: Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Зелена система“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

09.12.2022 г.: Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт „Зелена система“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

Документи за кандидатстване: 

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top