skip to Main Content

23.05.2023 г. Извлечение от протокол №РСТ23-ПР16-4/23.05.2023 г. на конкурсна комисия, назначена със заповед №РСТ23-РД91-18/26.04.2023 г. на кмета на СО-район „Студентски“ за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“ 

19.05.2023 г. Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

12.05.2023 г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участиие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Правно обслижване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

25.04.2023 г.: Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

Документи за кандидатстване:

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top