skip to Main Content

24.03.2023 г.: Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел ПОЧР“ при СО-район „Студентски“

20.02.2023 г.: Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“. 

24.02.2023 г.: Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

07.02.2023 г.: Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

Документи за кандидатстване: 

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top