skip to Main Content

Към юни 2022 г. са репатрирани 30 излезли от употреба МПС в СО-район „Студентски“

Съгласно Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства СО-район „Студентски“ предприема регулярни действия по уведомяване на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) с поставяне на съобщение, гласящо че същите ще бъдат репатрирани на наказателен паркинг.

В края на месец юни т. г. принудително бяха репатрирани четири излезли от употреба моторни превозни средства на територията на СО-район „Студентски“. От началото на 2022 г. в района са премахнати общо 30 стари автомобила. По този начин районната администрация продължава целенасочената си политика за справяне с този проблем. За периода на 2021 г. са премахнати общо 208 ИУМПС на територията на СО-район „Студентски“.

Изпълнявайки разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, екипът на СО-район „Студентски“ е сформирал комисия с представители на Столичен инспекторат и районната общинска администрация за установяване на ИУМПС. На установените превозни средства на територията на общински или държавни имоти се залепва предписание, съгласно образец – Приложение № 1.

„Когато е поставен стикер (предписание) по смисъла на Чл. 46 ал. 1 от Наредбата, започва да тече тримесечен срок за преместване на превозното средство“, обясни Десислава Стойкова, главен юрисконсулт в СО-район „Студентски“.

В случай че в тримесечния срок собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. Заповедта се издава не по-късно от един месец от изтичането на тримесечния срок.

Заповедта се изпълнява за сметка на собственика от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.

„Процесът по премахване на тези автомобили се движи с темповете, с които позволява законът“, обясни Петко Горанов, кмет на СО-район „Студентски“ – „Връчването на уведомителните писма и заповедите на собствениците на ИУМПС, съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс (АПК), не могат да бъдат съкратени и отнемат продължително време“.

В следващите седмици предстои да бъдат принудително репатрирани още такива автомобили.

Екипът на СО-район „Студентски“ призовава гражданите да сигнализират за забелязани ИУМПС на общински терени и всякакви нередности на rajon@studentski-so.org.

Повече информация:

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС) 

Back To Top