skip to Main Content

Лекции с цел ограничаване употребата на наркотични вещества се проведоха в СО-район „Студентски“

От месец февруари 2024 до месец май 2024 г. включително в трите училища на територията на СО-район „Студентски“ – 8 СУ „Васил Левски“, 55 СУ „Петко Каравелов“ и Професионална гимназия по телекомуникации, се проведе програма „Превенция на детската престъпност по отношение на разпространението и употребата на наркотични вещества – 2024 г.” Тя бе разработена и се изпълни от експерт Петю Петков, дългогодишен служител на сектор „Наркотици“ към Столична дирекция на вътрешните работи.

Програмата се проведе съгласно годишния план за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

Петю Петков изнесе общо 26 лекции – 24 пред ученици и 2 пред учители.

Основна цел на програмата бе ограничаване употребата на наркотични и други психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етап чрез предоставяне на обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и умения за водене на здравословен живот. Програмата е изготвена въз основа на успешно наложилата се през годините практика на провеждане на дискусии от експерт Петю Петков. Беседите са провеждани в продължение на повече от 15 години предимно с ученици в столични училища, както и с педагогически специалисти, родители, училищни лекари и медицински сестри, както и с представители на институции и организации, професионално ангажирани с работа в конкретната училищна общност.

Целта на превенцията е не само да се предотврати употребата на наркотични вещества, но също така и да се забави започването на тази употреба или да се предотврати преминаването й в проблемна употреба.

Предизвикателството на превенцията е да подпомогне младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда. Съвременните подходи в областта на превенцията имат за основна цел да минимизират рисковото поведение, свързано с употребата на наркотични вещества.

Back To Top