skip to Main Content

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ – 29.10.2023 Г.

На интернет адресhttp://www.grao.bg/elections/   всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Столична община осигурява възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите), в работни дни между 09:00 часа и 17:30 часа, избирателите с постоянен адрес/настоящ адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

Чрез Столична община на следния адресhttps://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден).

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 октомври 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и

– подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община / районната администрация;

– изпратено по факс: 02 988 56 97;

– изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  https://www.sofia.bg/for-voters

на ел. поща psik2023@sofia.bg – БЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 14 октомври 2023 г., разполагате с допълнителна възможност до 23 октомври 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/voter-lists  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

→ Уведомление за провеждане на консултации при кмета на СО-район „Студентски“ за съставите на СИК във връзка с избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

→ Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

→ Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. (Публикувана на 07.09.2023 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Адреси на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Списък с номерата на избирателните секции и адреситe, попадащи в тях.

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Полезни връзки: 

Централна избирателна комисия https://www.cik.bg/bg

Столична община – Местни избори 2023 – https://www.sofia.bg/election

Back To Top