skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Димитър Страшимиров“ на 19 декември

На дата 19.12.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 чл на обект: „Многофамилна жилищна сграда  – етапно строителство, етап 1- Вх. В и Вх. Г, етап 2 – вх. А и вх. Б“, имот с идентификатор по КККР 68134.1600.6459 в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Димитър Страшимиров“ ще бъдат извършвани непрекъсваеми строителни дейности – полагане на бетон.

 

 

Строител: „СОЛАР ЕЛЕКТРИС“ ООД, гр. Плевен.

Back To Top