skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІХ-5076, кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се налага удължаване на работното време на обекта от 22.00 часа на 31.07.2023 г. до 08.00 часа на 01.08.2023 г.

Изпълнител на обекта: „БИ ЕН ЕЛ СЪРВИЗ“ ЕООД

Back To Top