skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 26 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане на бетон) на строеж на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІV-1289, кв. 26, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, се налага удължаване на работното време на обекта от 12.00 часа до 24.00 часа на 08.08.2023 г. 

 

Back To Top