skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 43Б в „Младост 1“ на 20 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране на вертикални конструктивни елементи – противоземетръсни шайби и колонии на кота +0.00) на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІІ-6274, кв. 43Б, м. „Младост 1“, се налага извършването им да не се прекъсва в часовете  от 14.00 до 16.00 на 20.09.2023 г. 

Изпълнител на обекта: „РЕЗОН-СА БИЛД“ ООД

Back To Top