skip to Main Content

IBAN сметка на район „Студентски“ за превеждане на плащания за административни услуги от категория „Общинска собственост“ – BG42SOMB91303117618401, Общинска банка АД

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

* Услугата се изпълнява от районните администрации.


2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

* Услугата се изпълнява от районните администрации.


2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

* Услугата се изпълнява от районните администрации.


Back To Top