skip to Main Content

Превантивни действия за недопускане на пожари в следствие безконтролно палене на суха растителност и растителни отпадъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с нарастването на риска от възникване на пожари и необходимостта от спазване на противопожарните правила, мерки и изисквания за недопускане на пожари в следствие от палене на суха растителност и растителни отпадъци, на основание писмо с рег. № 764000-995/ 30.03.2022 г. от директора на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и писмо с рег. № СОА22-ДИ04-1135-(1)/01.04.2022г. от Столична община, Ви уведомяваме, че е необходимо да се спазват следните указания:

  1. Забранено е паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци под каквато и да е форма и цел. Нарушителите се наказват съгласно чл. 41а от Закона за опазване на земеделски земи с глоба в размер от 1500 до 6000 лв.
  2. Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газ станции, складове за леснозапалими и горими течности.
  3. Да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара.
  4. Да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
  5. Изгарянето на растителни или други отпадъци, особено при наличието на вятър, крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия.
  6. Забранява се изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за това места.
  7. Забранява се хвърлянето на фасове и стъклени бутилки, които могат да предизвикат пожар.
  8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
  9. При констатиране на извършени нарушения, ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо нарушителите.

При възникване на пожар незабавно позвънете на телефон 112!

СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”

Back To Top