skip to Main Content

Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване

Уважаеми съграждани,

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

 1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;
 2. Да имат:
 • настоящ адрес на територията на Столична община или
 • постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столична община;
 1. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец 
 2. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултатите от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;
 3. Декларация по образец от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
 4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

Документите могат да бъдат подадени:

 • В Столична община – ул. „Московска“ № 33, фронт офис;
 • В съответната районна администрация;
 • По електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

С подробните правила за предоставяне на устройствата може да се запознаете ТУК

Решение № 270 на Столичен общински съвет от 21 април 2022 г. 

Back To Top