skip to Main Content
Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново

Предстои изграждане на паркинг, детска площадка и фитнес в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Екипът на СО-район „Студентски“ изготви проект за облагородяване на зелени площи, изграждане на открит паркинг за 21 автомобила, детска площадка и фитнес на открито в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“.

Средствата за проекта са осигурени с решение на Столичния общински съвет (СОС) 726/27.07.2023 г. по предложение с доклад на кмета Петко Горанов. Финансирането, отпуснато от СОС, е в размер на 270 325 лв. с ДДС.

Проектът предвижда строителство в 2 етапа върху общински имоти в близост до кръстовището между бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „проф. Георги Златарски“ и с идентификатори 68134.1600.4809, 68134.1600.4810 и 68134.1600.3252, 68134.1600.4808. Общата площ на имотите, в които ще се реализира намерението, е 1428 кв. м.

I етап на строителство – детска площадка и фитнес на открито:

Детската площадка е с площ 115 кв. м

Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново
Проект детска площадка във Витоша ВЕЦ-Симеоново

Предвижда се тя да разполага с 1 вход и да бъде ситуирана като цялостно обезопасена с ограда зона в съответствие  с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. Около зоната за игра в площадката са заложени типови пейки за сядане.

Изпълнителят на проекта следва да подбере съоръжения, подходящи за ползване от деца във възрастова група от 3 до 12 години,  като  част  от  съоръженията  трябва да са подходящи  за  ползване  от  деца  с увреждания. Съоръженията имат следните общи игрови функции:

  • люлеене;
  • пързаляне;
  • пълзене;
  • колективни и ролеви игри;
  • провиране;
  • катерене;
  • експериментиране и общуване.

Настилката за детската площадка в зоната за игра, където ще бъдат разположени всички  съоръжения  е  предвидено  полагане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, с размери 40/40/3 см.

Алеи – 210 кв. м

Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново
Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново

Полагане на настилки на всички алеи и прилежащи пешеходни пространства към подходи от съседни улици, паркинга, зелените площи, детската площадка и площадка за фитнес на открито, попадащи в обхвата на разработката. Настилката се предвижда да е от бетонови павета, с размери 20/10/8 см

Фитнес площадка – 86 кв. м

Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново
Проект за фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново

В изпълнение на техническата спецификация по проекта следва да бъдат разположени фитнес съоръжения, полагане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, разполагане  на  парково  обзавеждане  –  пейки,  кошчета  за  отпадъци, информационни табели. Предвижда се разполагането на комбинирано многофункционално съоръжение за фитнес на открито.

Зелени площи

Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново
Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново

Парковата мебел е ситуирана на  характерни  места  по  пешеходните  пространства  по  отделно  или в групи. Следва да бъдат монтирани типови кошчета за отпадъци, на обособени за целта места. Проектирано е поставянето на нова растителност чрез извършване на необходимите залесявания и направа на изолационно озеленяване покрай границата на имота.

Предвижда се затревяване на бетоновите паркинг елементи, използвани при изграждането на отделните паркоместа, чрез предварително полагане на хумусен слой в отворите им. Оформлението на терена след изпълняване на строителните дейности е важна част от общото естетично въздействие на обекта. Проекта предвижда засаждането на дървесна и храстна растителност, съгласно графичната част на проекта.

II етап на строителство – временен открит паркинг:

•             Настилка на тревна фуга паркинг – 268 кв. м

•             Асфалтова настилка паркинг – 184 кв. м

•             Зелени площи – 158,30 кв. м

Проект за паркинг, детска площадка, фитнес на открито във Витоша ВЕЦ-Симеоново
Проект за паркинг, във Витоша ВЕЦ-Симеоново

Подходът към паркинга е предвиден от съществуваща улица, тангираща към имотите от запад – ул. „проф. Георги Златарски“. Подходът към детската площадка и фитнеса на открито е от прилежащата от югоизток ул. „арх. Димитър Цолов“, както и през новопроектирана пешеходна алея, свързваща открития паркинг от запад, ул. „проф. Георги Златарски“ от юг и бул. „Г. М. Димитров“ от север с детската площадка и фитнеса на открито.


Целта на изграждането на обекта е свързана с облагородяване на зелените площи и изграждането на открит паркинг за 21 автомобила, детска площадка и фитнес на открито за практикуване на спорт от жителите на гъсто населения предимно с млади семейства кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоновои повишаване качеството на жизнената им среда.

Финансирането е предоставено на СО-район „Студентски“ с решение на СОС 726/27.07.2023 г. със средства от Специализирания общински приватизационен фонд по проект на районната администрация за „Облагородяване на зелени площи и изграждане на временен открит паркинг за 21 (двадесет и един) автомобила, на детска площадка и фитнес на открито в ПИ с идентификатор 68134.1600.4809, 68134.1600.4810 и 68134.1600.3252, попадащи в обхвата на УПИ I „за общ. обсл.“, кв.5, м. “Витоша ВЕЦ-Симеоново“, СО – Район „Студентски“.

Във връзка с проекта беше открита обществена поръчка 01249-2023-0011, която беше прекратена поради пороци на предложената единствена оферта от кандидата за изпълнител. Предстои разкриване на нова процедура за избор на изпълнител.

Повече информация:

Прекратена ОП „Облагородяване на зелени площи, изграждане на временен открит паркинг, детска площадка и фитнес на открито – етапно строителство в ПИ с идентификатори 68134.1600.4809, 68134.1600.4810 и 68134.1600.3252, попадащи в обхвата на УПИ I „за общ. обсл.“, кв. 5, м. “Витоша ВЕЦ – Симеоново“, СО – район „Студентски“ и ПИ с идентификатор 68134. 1600.4808, попадащ в обхвата на улица между О.Т. 141 и О.Т. 217“

Решение 726/27.07.2023 на Столичен общински съвет

Доклад по предложение на кмета на СО-район „Студентски“ Петко Горанов

Back To Top