skip to Main Content

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 бр. нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

На 17.05.2023 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

Основната цел на проекта е чрез извеждане от експлоатация на старите отоплителни уреди на дърва и въглища и замяната им с нови и екологични начини на отопление – да се намалят емисиите на прахови частици и подобри качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

В рамките на информационния ден от екипът по проекта беше представена актуална информация за напредъка по изпълнението на проекта, както и се  популяризира подкрепата на Европейския съюз и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

До настоящия момент по проекта са подадени над 9700 бр. заявления, сключени са 7775 бр. договора с крайните получатели за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови уреди на пелети, на природен газ и на електричество (климатици).

В резултат на извършените инвестиционни мерки по проекта, вече са доставени, монтирани и въведени в експлоатация общо 8626  бр. нови екологични отоплителни уреда (в т.ч.  2696 бр. отоплителни уреди на пелети,  260 бр. отоплителни уреди на природен газ и 5670 бр. климатици).

Демонтирани и изведени от експлоатация са общо 5252 броя стари отоплителни уреда на дърва и въглища.    

В събитието се включиха представители на районните администрации на Столична община.

По време на проведеното събитие, екипът по проекта информира заинтересованите страни, че нови заявления/формуляри за участие по проекта ще се приемат до 31.05.2023 г.      

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е със срок на изпълнение 54 месеца. Общата му стойност е 44 307 919,73 лв., от които 37 661 731,77 лв. европейско и 6 646 187, 96 лв. национално съфинансиране.

Back To Top