skip to Main Content

Продължава предоставянето на услугата по Проект „Грижа в дома“ на Столична община

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Столична община

Продължава предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.  Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. (в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинасиране).

Съгласно изискванията на Управляващия орган, с решение на Столичния общински съвет и със заповед на кмета на Столична община, предоставянето на услугата „грижа в дома“ (като услуга от общ икономически интерес) е възложено на 14 самостоятелни доставчика – второстепенни разпоредители с бюджетни средства:

– Район „Витоша“, Район „Възраждане“, Район „Изгрев“, Район „Кремиковци“, Район „Лозенец“, Район „Младост“, Район „Оборище“, Район „Овча купел“, Район „Панчарево“, район „Слатина“, Район „Средец“, Район „Студентски“, Район „Триадица“. 

– Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община.

За повече информация по проекта, гражданите могат да се свържат на посочените по-долу телефони или по електронна поща.

Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“, подава следните документи по настоящ адрес:

1.Заявление-декларация по образец – можете да намерите ТУК.

2.Декларация за информирано съгласие – можете да намерите ТУК.

3Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация.

  1. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
  2. Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
  3. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване).

Кандидатите за длъжността „Помощ в дома“ (Помощник в домашни условия) са с определена заплата в размер на 1400 лв. бруто.

  1. Информация за длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – завършено средно образование.

1.2. Професионален опит – не се изисква.

1.3. Кандидатът да не е осъждан с влязла в сила присъда.

1.4. Да е в добро здравословно и психическо състояние.

  1. Основни задължения и отговорности на длъжността:

2.1. Оказва съдействие на потребителите при извършване на домашно-битови и хигиенни дейности в домашни условия – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.2. Извършва доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения;

2.3. Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) – пряка мобилна работа с потребителите с домашни посещения; 

2.4. Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

3. Място и условия за изпълнение на длъжността:

3.1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Студентски“.

3.2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 12 месеца на пълно или непълно работно време. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда)

3.3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант и ръкавици.

3.4. Карта за градски транспорт.

  1. Документи за кандидатстване

4.1. Заявление по образец – можете да намерите ТУК

4.2. Декларация по образец – можете да намерите ТУК

4.3. Автобиография по образец – можете да намерите ТУК

4.4. Копие на документ за завършено образование, квалификация;

4.5. Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;

Документите могат да се подават лично или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявления-декларации от потребителите и кандидати за длъжността „Помощ в дома“.

ДОСТАВЧИК – район „Студентски“

 

КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ

1 СТУДЕНТСКИ

Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;

ел. поща: eveleva@studentski.bg

Весела Овчарова, моб. тел. 0884204164;

ел. поща: vovcharova@studentski.bg

Ани Тодорова 02/8688144

ел. поща: atodorova@studentski.bg

Back To Top