skip to Main Content

Проектни предложения за Програма „София – град на младите и активните“ се приемат до 1 юни 2023 г.

Програма „София – град на младите и активните“ е утвърдена с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет. Тя подкрепя изпълнение на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.

Програмата се реализира в три подпрограми, насочени към стимулиране на младежката активност, придобиване на личностни умения и компетентности, здравно и гражданско образование, реализиране на събития, инициативи, кампании, оформяне и реновиране на открити и закрити пространства, по-добра информираност, ангажираност и активно включване на младите хора в опазването на околната среда и др.:

-„Младите за София – лидерство, доброволчество, активност“;

-„Моят град – територия на младежки инициативи“;

-„Споделени пространства, толерантност и подкрепа“;

Бенефициенти по Програмата са неправителствени организации, регистрирани на територията на Столична община, читалища, младежки организации, съгласно Закона за младежта, общински, държавни и частни средни училища, включително професионални и профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически съвети към средните училища, висши училища или студентски съвети, центрове за подкрепа на личностно развитие, районни администрации и малки населени места или местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации.

С Решение № 290 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет е обявената сесия за набиране на проектни предложения в периода от 05 май до 01 юни  2023 г., като кандидатстването с проекти е през електронната платформа – https://mladite.sofia.bg/

Пълната информация е публикувана на електронния портал на Столична община: Спорт и младежки дейности – Програми и проекти – Програма „София – град на младите и активните“.

Back To Top