skip to Main Content

СОС прие нови правила за детските градини, яслите и подготвителните групи в наредба

Столичният общински съвет прие нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Новата наредба отменя старата в сила от 01.03.2021 г.

Наредбата създава ново правило, предвиждащо автоматично отписване от градина или ясла:

  • Деца се отписват от ясла или детска градина при отсъствие повече от 30 последователни дни без писмено заявление от родителите за причините, поради които детето не посещава самостоятелна детска ясла или детска градина (чл. 17, ал. 3).
  • При обявена извънредна епидемична обстановка в периода от 15 септември до 31 май в общинските детски градини могат да отсъстват по желание на родителя/настойника след писмено уведомление до директора на съответната детска градина/училище. Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който на територията на Столична община е регистрирана заболеваемост 250 на 100 000 души, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.

Наредбата променя критериите (чл. 18), според които децата се приемат в ясли, детски градини и училища:

  • Промяна в точките, които получават за постоянен адрес на родителите/детето, който не е променян към датата на класиране:

над 3 г. – 5 точки (бяха 4)
през последните от 1 до 3 г. –  4 точки (бяха 3)

през последната 1 г. –  3 точки (бяха 2).

  • Промяна в точките, които получават за настоящия адрес на родителите/детето, който не е променян към датата на класиране:

над 3 г. съответно – 4 точки (бяха 3)

през последните от 1 до 3 г. – 3 точки (бяха 2)

през последната 1 г. – 2 точки (беше 1)

  • Родител, който е ученик в училище/студент, редовна форма на обучение във висше училище към датата на класиране:

по 2 т. за родител.

Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община е приета на заседание на СОС от 23 февруари 2023 г.

Решението на СОС е в процес на обработка, текстът на наредбата предстои да бъде публикуван.

Повече информация:

Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община е приета на заседание на СОС от 23 февруари 2023 г.

Back To Top