skip to Main Content

София – град на младите и активните

Програма „София – град на младите и активните“ е разработена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегия за младите хора на Столична община (2017–2027), приета с Решение №787 по Протокол №25 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет. Изпълнението ѝ е свързано с подкрепа на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.

Основната цел на програмата е съхраняване, развиване и инвестиране в младежта като социален капитал на общината. Тя е израз на местната политика за изграждане и укрепване капацитета на организациите, които работят с и за младите хора. Програмата подпомага решаването на конкретни проблеми и задоволява потребности, определени от младите хора в общината.

Подробности за програмата и начина на кандидатстване, ВИЖТЕ ТУК

 

Back To Top