skip to Main Content

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

СО –  район „Студентски“ обявява процедура за включване в  „Асистентска подкрепа“ във връзка с влязлата в сила на 01.01.2021 г. специализирана социална услуга, съгласно чл. 93 от ЗСУ.

Право на асистентска подкрепа имат:

Непълнолетни и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ или хора в надтрудоспособна възраст, които нямат възможност да се обслужват сами, на които ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите.

Ползвател, който иска да му бъде предоставена асистентска подкрепа, подава лично или чрез изрично упълномощено от него лице заявление-декларация по образец по настоящия адрес в район „Студентски“. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Документ за самоличност;
  • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от медицински протокол на ЛКК; копие от други медицински документи – епикриза и др.;
  • Пълномощно, ако кандидатът за потребител не подава документите лично;
  • Декларация съгласие относно администриране на лични данни.

Потребителите могат да използват социалната услуга всеки работен ден. Максималният брой часове за един потребител са 2(два).

Лицата, които искат да кандидатстват за длъжността „Асистент“, подават заявление-декларация в район „Студентски“. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Документ за самоличност за справка;
  • Автобиография (изтегли от тук);
  • Копие от сертификат за проведени обучения – ако е приложимо;
  • Талон за регистрация в Бюро по труда за безработни лица – ако е приложимо;
  • Служебна бележка от месторабота, ако кандидатът работи – ако е приложимо.

Един социален асистент ще обслужва до 3-ма потребители, като работното му време ще бъде разпределено по график до 8 часа дневно.

Документите могат да се подават лично; с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронна поща rajon@studentski-so.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите могат да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Заявления-декларации от ползвателите и кандидати за асистенти ще се приемат в деловодството на СО – район „Студентски“ с адрес: ж. к. „Студентски град“, бл. 5 ет. 1, „Център за административно обслужване” от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от понеделник до петък.

Back To Top