skip to Main Content

IBAN сметка на район „Студентски“ за превеждане на плащания за административни услуги от категория „Гражданска регистрация и гражданско състояние“ – BG42SOMB91303117618401, Общинска банка АД

3236 Компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

* Услугата се изпълнява от районните администрации.

Back To Top