skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи главен юрисконсулт

Столична община – район „Студентски“ търси да назначи главен юрисконсулт на СО-район „Студентски“ при следните условия:

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 – Висше образование; Степен на образование – магистър; Специалност – Право; Придобита юридическа правоспособност;

–  Професионален опит – 3 години;

– Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Кандидатът да познава и прилага действащата в Република България законова и подзаконова нормативна уредба, вкл. да е запознат и да прилага нормативната уредба, свързана с дейността на районната администрация (Административнопроцесуален кодекс, Граждански-процесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за достъп до обществена информация, Закон за управление на етажната собственост, Закон за устройство на територията, Закон за обществените поръчки, Закон за административните нарушения и наказания и др.); да има добри компютърни умения – MS Office, Word, Excel и други; добро владеене на писмен и говорим английски език; практически и процесуален опит по административни дела, в т.ч. и по правни спорове в областта на устройственото планиране и устройството на територията по Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Добри познания на нормативната уредба – административно право, гражданско право, облигационно право, вещно право, гражданско процесуално право и др. Добри познания на практиката на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд; Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация;

  1. Кратко описание на длъжността: Изготвя правни становища, доклади и анализи, дава съвети, мнения и препоръки за законосъобразното протичане дейността на СО-район „Студентски“; Организира и осъществява дейност за уреждане на въпроси от договорно-правен характер, съдебни и арбитражни дела, като дава високо професионална оценка по тях; Изготвя проекти на договори, свързани с текущата дейност на администрацията на СО-район „Студентски“, включително със стопанисването на имуществото, придобиването, прехвърлянето и отдаването му под наем; Дава правно-експертно становище по изпълнението на договорите и търсене на отговорност съобразно гражданското законодателство; Осъществява процесуално представителство на СО-район „Студентски“ в рамките на своите правомощия след упълномощаване от кмета на СО-район „Студентски“; Участва в разработването и дава мнения по законосъобразността на проектите на вътрешни актове, касаещи дейността на администрацията на СО-район „Студентски“, като правилници, вътрешни правила, инструкции, заповеди и др.; Участва в конкурсите по Закона за държавния служител; При поискване подготвя становища по жалби, сигнали и предложения, постъпили в СО-район „Студентски“; При поискване консултира правно и прави разяснения по прилагането на нормативните актове, касаещи дейността на администрацията на СО-район „Студентски“; Изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация; Спазва правилата за работа с фактите, сведенията и предметите, представляващи държавна и служебна тайна. 
  2. Основна работна заплата за длъжността: от 2000 до 2200 лева.

*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит на одобреният кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

– Заявление за назначаване – свободен текст;

– Професионална автобиография;

– Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– Копие от документи за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такива;

– Копие от документ за юридическа правоспособност;

– Други документи, по преценка на кандидата.

* Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени „Вярно с оригинала“ лично от кандидата. При подаване на документите кандидатите следва да носят и оригиналите им за сверяване.

  1. Документите следва да бъдат представени в срок до 22. 12. 2023 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на електронна поща: rdimitrova@studentski.bg

 С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

 Телефон за информация: 0882647174

Back To Top