skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши юрисконсулт

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши юрисконсулт.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността, са:
– Висше образование – Магистър по „Право“, придобита юридическа правоспособност;
– Професионален опит – 1 година.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:
• Заявление за назначаване – свободен текст;
• Професионална автобиография;
• Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, допълнителни квалификации;
• Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени в срок до 15. 12. 2023 г. в деловодството на район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на e-mail : rdimitrova@studentski.bg.

Кратко описание на длъжността: Преки задължения: Дава правни становища, съвети и мнения по правилното протичане на съответната административна дейност, както и по законосъобразността на административните актове. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от служители от други отдели. Дава становище по законосъобразността при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагане на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност. Осъществява процесуалното представителство на районната администрация и Столична община пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия и възложени задачи.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За допълнителна информация тел. 0882647174

Back To Top