skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи служител на длъжност „Изпълнител – техник на пункт за управление“

Столична община – район „Студентски” търси да назначи служител на длъжност по трудово правоотношение „Изпълнител – техник на пункт за управление“ в дейност „ОМП, поддържане на запаси и мощности”, при условията и реда на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с ПМС № 31/ 21.02.2019 г.

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование

Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“ по Закона за защита на класифицираната информация.

Кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация.

  1. Кратко описание на длъжността:

Отговаря за цялостното състояние, изправността и готовността за работа на ПУ, както и за дейностите в него, при отсъствие на дежурен по РСС дава дежурства по установен график.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

– Заявление за назначаване – свободен текст;

– Професионална автобиография;

– Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– Други документи, по преценка на кандидата.

  1. Основна работна заплата за длъжността: 710 лева.
  2. Документите следва да бъдат представени в срок до 08. 07. 2022 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за административно обслужване” или на електронна поща: rajon@studentski-so.org

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Телефон за информация: 02/ 962 46 66

Back To Top