skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи ст. експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“.

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Висше образование; област на висшето образование – „Технически науки“; професионално направление – „Архитектура“, „Строителство и геодезия“; специалност – „Архитектура или „Урбанизъм“ .

– 1  (една) година професионален опит;

– Компютърна грамотност – MS Office, AutoCAD, Информационна система за документооборот.

  1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:

– Заявление за назначаване – свободен текст;

– Професионална автобиография;

– Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– Копие от документи за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такива;

– Други документи, по преценка на кандидата.

  1. Кратко описание на задълженията:

Участва в изработването и подготвя отговори на запитвания на органи на държавна и местна власт, ведомства, предприятия, физически и юридически лица. Подготвя отговори по постъпили сигнали и заявления от граждани, юридически лица и институции, извършва проверки на място. Участва в обществени обсъждания на проекти за ПУП. Изготвя заповеди по чл. 13 от ЗУТ. Изготвя скици и заповеди по чл. 13 от ППЗСПЗЗ.

  1. Основна работна заплата за длъжността: 1600 – 1700 лв.

*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 Документите следва да бъдат представени в срок до 22. 12. 2023 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на електронна поща: rdimitrova@studentski.bg

 С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

 Телефон за информация: 0882647174

 

Back To Top