skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи юрисконсулт

СО-район „Студентски“ търси да назначи юрисконсулт

Кратко описание на длъжността: Дава правни становища, съвети и мнения по правилното протичане на съответната административна дейност, както и по законосъобразността на административните актове. Осъществява процесуалното представителство на районната администрация и Столична община пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия и възложени задачи. Участва в подготовката на становища по жалби, сигнали и предложения. Изпълнява и други задачи от своята област на дейност, конкретно възложени от ръководството на района.

Размер на основната заплата за длъжността: в зависимост от придобития опит между 1600 и 1800 лв.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността, са:

  • Висше образование – Магистър по „Право“ с придобита юридическа правоспособност;

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:

  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, допълнителни квалификации;

Документите може да бъдат изпратени на e-mail: rdimitrova@studentski.bg или в деловодството на район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” .

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За допълнителна информация тел. 02/ 868-33-25

Back To Top